Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete kogumine võimaldab meil täita teie tellimusi ja probleemide tekkides neid koos lahendada. Me hindame kõrgelt teie isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust, mistõttu kasutame isikuandmete turvalisuse tagamiseks oma koduleheküljel krüpteeritud andmesidekanaleid ning vajadusel salvestame teie andmed krüpteeritult.

Veebilehekülje eestisafran.ee isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Safran OÜ (rg-kood 16271310).

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • Kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress);
 • teenuste maksumuse ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu, pangakonto number);
 • tellijate profiili ja ostueelistuste andmed;
 • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste täitmiseks ja haldamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsiks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse maksete tagastamiseks kliendile.
 • Isikuandmeid, nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, postiaadress,personaalsed eelistused, tarbimisharjumused, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoeteenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Samuti toimub isikuandmete töötlemine juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:

 • kliendi tellimuste täitmine,
 • kliendi profiilimine personaalse teeninduse osutamiseks,
 • turundussõnumite edastamine kliendi nõusolekul,
 • raamatupidamiskohustuste täitmine,
 • pettuste ärahoidmine ja avastamine.

Milliseid isikuandmeid jagame me kolmandate isikutega

Isikuandmeid võidakse edastada teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks raamatupidamisteenuse pakkujad, veebimajutusteenuse pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuse pakkujad ning e-postiteenuste pakkujad. Mainitud teenusepakkujad võivad meie loal lisada meie veebilehtedele, teenustesse, rakendustesse ja tööriistadesse kolmandate isikute küpsiseid. Need teenusepakkujad aitavad meil osutada teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutajakogemust. Pange tähele, et kolmandate isikute küpsistele kehtib vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitika, mille eest meie endale mis tahes vastutust ei võta.

Meie veebilehe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võib töödelda meie makseteenusepakkuja Maksekeskus AS. Jagame teie tehingute andmeid Maksekeskus AS-iga vaid määral, mil see on vajalik teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks.

Lisaks nimetatud juhtudele võime teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks.

Selles osas nimetatud kolmandad isikud võivad asuda ka väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmete edastamisel sellistele isikutele võtame kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et tagada teie eraelu puutumatuse õiguse nõuetekohane kaitse.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on Eesti Safran OÜ töötajatel, kes kasutavad isikuandmeid selleks, et lahendada meie kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Meie kodulehekülg rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Mõnikord ei ole meil võimalik nimetada kindlat perioodi, mille vältel teie isikuandmeid säilitame. Näiteks juurdepääsuandmeid säilitatakse seni, kuni see on konkreetsel eesmärgil vajalik. Meil on õigus säilitada teie isikuandmeid, kui see on vajalik meile siduvate juriidiliste kohustuste täitmiseks või teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta klienditoega e-posti teel ühendust. Kustutamistaotlusele vastatakse kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Turundussõnumid

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse turundussõnumite saatmiseks, kui klient on andnud selleks nõusoleku. Kui klient ei soovi saada turundussõnumit, siis tuleb valida vastav viide e-kirja jaluses või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse turundussõnumite saatmise eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas turundussõnumitega seotud profiilianalüüsi tegemise kohta igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest.

Muude andmete töötlemine

Statistilistel eesmärkidel kogub Eesti Safran OÜ andmeid veebilehe külastajate kohta (külastuse aeg, kestus, arv, jne). Need andmed ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid need annavad statistilist teavet, mille abil analüüsime oma kodulehekülje kasutust ja parandame selle funktsionaalsust. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine käib klienditoe kaudu.